Sanering

Afdekken en controleren

Het vuil ligt ingebed in de veenbodem. Hierin blijken de giftige stoffen vrijwel geheel vast te liggen. Daarom is gekozen voor een vrij eenvoudige manier van saneren: afdekken aan de bovenzijde, waardoor direct contact met het gif niet meer mogelijk is, en blijven controleren of er geen vervuild grondwater plaatsvindt.

Opbouw van de afdeklaag

De afdeklaag bestaat uit een aantal lagen. Op het vuil liggen grondlagen om het vuilnis te egaliseren. Hierop rust een 2 mm dikke folie, had plastic, speciaal ontwikkeld voor stortplaatsen. Op de folie ligt een ‘natte leeflaag’, die bestaat uit schone grond en water, dat wordt vastgehouden door dijkjes van klei.

Nat eiland binnen Waterland

Een natter leeflaag past goed in het landschap en de natuur van Waterland. Schoon regenwater kan op de hooggelegen vuilstortplaats worden verzameld en waterpartijen. Zo ontstaat een ‘nat eiland’ binnen Waterland. Door het voedselarme regenwater verandert de Volgermeerpolder van een stortplaats in een natuurgebied met zeldzame planten en dieren.

Veenontwikkeling in vier fasen

Regenwater is een uitstekende basis voor waardevolle natuur, voedselarm en daardoor soortenrijk. In de waterpartijen zal op termijn veen worden gevormd. De basis voor veenvorming is een natte bodem. Na het zaaien of planten van riet gaat op deze bodem een dicht rietveld ontstaan.
Op termijn komt het water hoger en kan het riet drijvende matten gaan vormen, die meebewegen op het waterpeil. In deze ‘drijftillen’ verzamelt zich daardoor het pure regenwater en ontstaat na enige decennia een soortenrijke vegetatie van veenmos, veenpluis en zonnedauw. Dit zijn de kenmerkende planten van een levend hoogveen. Daarmee is de cirkel rond, het oorspronkelijke hoogveen is terug op de Volgermeer.