Veenontwikkeling

Waterland is een veenlandschap. Het veen, een bodemsoort van half vergane plantenresten, is ontstaan na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden. In deze tijd ontstonden in heel West-Nederland uitgestrekte moerassen. Hierin vormden de afgestorven planten een veenlaag die steeds meer regenwater ging vasthouden.

.

Dit noemt men hoogveen. In Waterland groeide het hoogveen uit tot een 10 meter dikke laag (van vijf meter onder tot vijf meter boven NAP). Vanaf het jaar 1000 is het veengebied met sloten ontwaterd en ontgonnen voor de landbouw. Hierdoor is het veen ingezakt tot ruim één meter beneden NAP en is het nu kenmerkende veenweidegebied ontstaan.