Beheer

De leeflaag en de folie moeten in stand blijven. Bezoekers van de Volgermeer mogen niet graven of boren, en er mogen geen palen de grond in.
Er is een ecologisch beheerplan Volgermeerpolder. Om de gewenste natuur te krijgen is goed beheer erg belangrijk. De komende jaren zijn nodig om de gewenste situatie te realiseren. Het gaat niet alleen om natuur, maar ook om veiligheid, belangen van de boeren en het voorkomen van overlast. Er is een beheergroep waar alle betrokken organisaties aan deelnemen.

De Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het onderhoud van de leeflaag , controleert of er vervuild grondwater uittreedt en neemt zo nodig maatregelen om verspreiding te voorkomen. Dit gebeurt voor altijd, aandacht voor de Volgermeer blijft nodig omdat het vuil onder de afdeklaag is achtergebleven.

Als u beschadiging van de leeflaag of anderszins constateert, of nadere informatie over de Volgermeerpolder wenst, kunt u contact opnemen met Arie Blom van de Nazorgorganisatie van de Gemeente Amsterdam via 020-5525690 of per email: .