Beheer

Het beheer en de monitoring van de Volgermeerpolder zijn in handen van Gemeente Amsterdam. Monitoring en beheer gaan over:

  1. Milieuhygiëne: het monitoren van factoren (grondwater, stortgas, zetting) die direct van invloed zijn op de veiligheid van de voormalige stortplaats. Beheer van civieltechnische aspecten die betrekking hebben op de afdichting van het stortlichaam (gronddekking, folie, drainage, stuwen, duikers, putten etc);
  2. Ecologie: het monitoren en beheren van de ontwikkeling van waterkwaliteit en natuurwaarden. Hierin kan een tweedeling worden gemaakt in:
    1. ​Monitoring (o.a. water- en bodemkwaliteit, waterpeil, veenvormende vegetatie) en beheer (o.a. vegetatie- en peilbeheer) in het kader van veenontwikkeling en de ontwikkeling van de Natural Cap;
    2. Monitoring (flora, fauna, waterkwaliteit) en beheer (o.a. maaibeheer, peilbeheer) in het kader van een goede ecologische ontwikkeling.