Nazorgrapportage 2022

Samenvatting rapport Nazorgrapportage 2022

Om de veiligheid van de Volgermeerpolder voor altijd te borgen heeft Amsterdam een nazorgplan opgesteld. Volgens dit nazorgplan verplicht de gemeente zich tot jaarlijkse controles. De monitoring van het grondwater rondom de Volgermeerpolder is één van die verplichtingen. Door middel van de monitoring onderzoeken we o.a. de kwaliteit van het grondwater en sloten in de controlezone rondom de Volgermeerpolder. Daarmee wordt duidelijk of de verontreiniging die nog altijd in de Volgermeerpolder aanwezig is, zich al dan niet verspreidt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau (RPS) en wordt ter toetsing toegestuurd aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wat heeft het onderzoeksbureau RPS onderzocht?
De rapportage betreft de monitoringsronde 2022 die rond de jaarwisseling 2022/2023 is uitgevoerd. Het is een zogenaamde ‘grote monitoringsronde’ waarbij alle aanwezige peilbuizen zijn bemonsterd en tevens aanvullend de kwaliteit van het slib in de sloten is onderzocht. Deze grote monitoringsronde doen we elke 3 jaar. Rond de Volgermeerpolder staan in totaal op 166 locaties 355 peilbuizen met een filter op verschillende dieptes. De watermonsters zijn geanalyseerd op het standaard Volgermeerpolder pakket. Dat zijn stoffen (benzeen, monochloorbenzeen en dichloorbenzeen) die overal op de Volgermeerpolder in hoge concentraties voorkomen én zich makkelijk verspreiden. Als we deze verontreinigingen niet vinden, kunnen we er van uit gaan dat er zich ook geen andere verontreinigingen verspreiden. Om dat uit te sluiten worden met de grote ronde enkele watermonsters op aanvullende stoffen onderzocht, waaronder zware metalen, bestrijdingsmiddelen en dioxines.
Naast het nemen en analyseren van monsters wordt er tevens elk jaar gekeken naar de dikte van de leeflaag en naar het landschap. Zijn er bijvoorbeeld drassige plekken of plaatsen waar de vegetatie slecht groeit? Dit jaar is voor het eerst ook de folie op enkele plaatsen geïnspecteerd. Met een graafmachine is een stuk folie vrijgemaakt en bekeken of er scheuren of andere beschadigingen zijn waargenomen.

Wat zijn de conclusies van het rapport?
-  Uit het onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater blijkt dat er in enkele peilbuizen lage concentraties aan dioxine wordt gemeten. Hierom zijn direct uit de nabijgelegen sloot aanvullende watermonsters genomen. In de sloot bij de Popperdammerweeren zijn ook lage concentraties aan dioxine gemeten. Omdat in deze watermonsters de te verwachte stoffen (uit het standaard Volgermeerpolder pakket) niet worden gemeten en dioxine ook niet oplost in water wordt een nader onderzoek aanbevolen om na te gaan waar de dioxines vandaan komen.
- In het grondwater bij de kant van de Belmermeerdijk waar voorheen nog een verontreiniging werd gemeten zijn nu geen verhoogden waarden meer. Dit is in lijn met de afname die we de laatste jaren hebben gezien.
- Bij de Broekergouw 22, bij de ‘bouwkeet’ van de gemeente is vorig jaar een lichte grondwaterverontreiniging aangetroffen in één van de peilbuizen. Deze is dit jaar niet meer gemeten.
- Ter plaatse van enkele peilbuizen zijn lichte concentraties barium aangetroffen. Dit metaal komst vaker in het grondwater in Amsterdam voor en heeft een natuurlijke oorsprong.
- Op 2 plaatsen (langs de Popperdammerweeren en de Veenderijbrug) zijn zink en arseen in verhoogde concentraties gemeten. RPS onderzoekt volgend jaar of de verontreiniging erger wordt, hetzelfde blijft of afneemt.
- In het slib van de sloten zijn geen waarden gemeten boven de signaalwaarde. Verder zijn er geen afwijkingen in de gasmetingen in 2022 geconstateerd. De leeflaag was op een paar plaatsen te dun en het wordt aanbevolen deze in 2023 te herstellen.

Wat gaat Amsterdam nu doen?
In het najaar van 2023 wordt de jaarlijkse zogenaamde kleine monitoringsronde uitgevoerd waarbij de peilbuizen in de versmalde controlezone worden bemonsterd. De peilbuizen nabij de Belmermeerdijk die in 2022 geen verhoogden waarden meer lieten zien worden dit jaar nog wel meegenomen in deze kleine ronde. Verder geven de resultaten uit de grote monitoringsronde aanleiding om aanvullend 2 peilbuizen te bemonsteren tijdens het jaarlijkse onderzoek. Daarnaast wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de gemeten dioxine concentraties en worden het burgerkomitee en de omwonenden hierover geïnformeerd.
We gaan verder met de acties die in gang zijn gezet met betrekking tot het verbreden van de kennis over wat er in de stort gebeurt en de maatregelen voor de Zuidpunt.

Download het rapporthttp://nazorg jaarrapportage 2022

Download de bijlage:http://bijlage nazorg jaarrapportage 2022