Monitoring rapport 2021

Waarom heeft Amsterdam dit rapport laten opstellen?

Na de sanering van de Volgermeerpolder zijn verschillende natuurdoelen beschreven in het inrichtingsplan. In voorgaande jaren waren de natuurdoelen voor zowel de droge als natte delen in beheer bij de afdeling bodem van de gemeente Amsterdam als erfenis van de bodemsanering. Het beheer van de droge delen heeft eigenlijk weinig te maken met bodemverontreiniging. Deze bloemrijke graslanden worden daarom sinds kort ecologisch beheerd door onze groenaannemer voor Noord waarbij ze de natuurdoelen voor ogen houden.

In natte delen, de sawa’s en watergangen van de Volgermeerpolder streven we naar veenontwikkeling om mogelijk in de toekomst de functie van de folie over te nemen. Hierdoor zou in de toekomst de stort op een natuurlijke manier ingekapseld blijven. Hierom zijn de natuurdoelen voor de natte delen: helder en plantenrijk water en veenontwikkeling. Om te beoordelen of de natuurdoelen behaald worden vindt jaarlijks monitoring plaats. Deze rapportage beschrijft de activiteiten en bevindingen van deze monitoring.

Wat heeft B-ware onderzocht?

Jaarlijks monitoren we de waterkwaliteit van enkele sawa’s. Dat doen we om te beoordelen of er bijv. veel algen groeien die een negatief effect kunnen hebben op de groei van andere planten. Daarnaast kunnen sommige stoffen (zoals sulfaat) invloed hebben op de veengroei en geven dus een idee of veengroei wel mogelijk kan zijn in onze sawa’s. Elke 3 jaar willen we kijken of er dan ook daadwerkelijk wat veengroei te zien is door te bepalen wat de dikte is van de dode plantenresten op de bodem en wat de samenstelling is van die planten. Dit jaar was het eerste jaar dat we deze nieuwe meetmethode voor veen hebben uitgevoerd.

Wat zijn de conclusies van het rapport?

Zoals in de voorgaande jaren is gebleken is ook dit jaar de waterkwaliteit goed te noemen. Er was dit jaar ook weinig algenbloei en blauwalg. Omdat de zomer 2021 wat natter was dan voorgaande jaren zijn de sawa’s niet droog komen te staan. We proberen droogval te voorkomen omdat we niet willen dat mensen de sawa’s inlopen en omdat het eventuele gevormde veen bij droogstand weer makkelijk afbreekt en we dus weer opnieuw kunnen beginnen.

Er is voor het eerst gekeken naar de dikte van de veenlaag. Die was niet op alle gemonitorde plekken aanwezig (in het midden van de sawa’s was deze soms niet aanwezig). Toch is er op een aantal plekken een laagje van 6 tot 10 cm dik aangetroffen. Een hoopvol begin. De meeste veenontwikkeling was waargenomen op plekken waar ook veel riet groeit.

Wat gaat Amsterdam nu doen?

De jaarlijkse monitoring van de waterkwaliteit wordt voortgezet. Hierbij wordt elke 3 jaar een analyse gemaakt van alle gegevens van de voorgaande jaren. Tevens wordt elke 3 jaar de veenontwikkeling gemeten door te kijken naar de dikte van de dode plantenresten. We hopen door deze nieuwe monitoring strategie in de komende 10 jaar een beter beeld te hebben of veengroei daadwerkelijk plaatsvindt.

Amsterdam heeft het waterbeheer op de Volgermeerpolder verder geïntensiveerd. Wekelijks loopt de beheerder rond om te controleren of de waterstanden nog optimaal zijn.  Zo nodig worden maatregelen getroffen en worden de waterstanden aangepast door water te verpompen.

 

Bijlage: Monitoring waterkwaliteit en vegetatieontwikkeling in de Volgermeerpolder, B-ware, 4 april 2022