Droogte zomer 2018

2-2-2019

 Droogte zomer 2018

De zomer van 2018 gaat de boeken in als één van de droogste sinds 1906 (bron: KNMI). De droogte was in heel Nederland merkbaar en dus ook op de Volgermeerpolder. De waterstanden in de sawa’s en watergangen waren zeer laag. Op verschillende plaatsen vielen sawa’s zelfs helemaal droog. Drooggevallen wateren zijn tegenwoordig een zeldzaam verschijnsel in Nederland. De reden hiervoor is dat vrijwel over de waterniveaus actief op peil worden gehouden. Onder natuurlijke omstandigheden komt droogval van wateren echter regelmatig voor. Is het erg dat wateren droogvallen? Voor dieren en planten die volledig aan water gebonden zijn – zoals vissen en waterplanten – is droogte uiteraard desastreus. Op de wat langere termijn blijkt echter vaak herstel plaats te vinden en komen zowel de planten als de dieren weer terug. Sommige dieren zoals watervlooien en sommige waterplanten zoals bepaalde kranswieren, herstellen zich al na één seizoen. Voor andere soorten – zoals vissen - duurt dat enkele jaren en weer andere komen soms niet terug. Eén en ander is ook sterk afhankelijk van de mate waarin een water gevoed wordt met ander oppervlaktewater. Hoewel droogte negatieve effecten teweegbrengt, zijn er ook positieve effecten. Als waterbodems droogvallen zorgt zuurstofindringing voor een betere binding van fosfaten aan de bodem. Hierdoor neemt de kans op algenbloeien sterk af. Verschillende zaden van water- en oeverplanten kiemen na een periode van droogval, waardoor na droogval de plantenrijkdom juist toe kan nemen. Ook de waterbodem zelf veranderd onder invloed van droogval. Met name kleiige bodems kunnen na verloop van tijd slibbig worden en makkelijk worden opgewerveld waardoor water troebel wordt (en planten verdwijnen). Droogval zorgt ervoor dat kleiige bodems compacter worden. Tot slot zijn er veel oeverplanten zoals riet, lisdodde en biezen die sterk uitbreiden tijdens perioden met laag water en droogvallende oevers. Dit was in 2018 ook op de Volgermeerpolder waar te nemen. Met name riet, maar ook andere planten hebben zich sterk uitgebreid in de watergangen en de sawa’s. Dit is weer heel gunstig voor al die riet- en moerasvogels die op de Volgermeerpolder voorkomen.

 

Meer leren over de effecten van droogval? https://www.youtube.com/watch?v=FtTT7_eyjXE