Sanering van Volgermeer blijkt twee keer zo duur

2-8-1991

BROEK IN WATERLAND, 2 AUG. De sanering van de voormalige stortplaats
Volgermeerpolder bij Broek in Waterland zal in plaats van de eerder geraamde 83
miljoen gulden ruim het dubbele kosten: 172 miljoen. Dit schrijven Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland aan het ministerie van VROM.
Die stijging komt grotendeels op naam van de kosten voor waterzuivering, die een
factor drie hoger zullen uitvallen dan men aanvankelijk dacht. “Om de kosten
niet nog verder te laten oplopen, is een aanpassing van de saneringsvariant
nodig”, aldus GS.
Voor het maken van een uitgewerkt saneringsplan is volgens het provinciebestuur
2,8 miljoen nodig. Als het departement dit geld spoedig ter beschikking stelt,
kan de eerste fase van de schoonmaak in april 1993 beginnen. Het werk zal dan
naar verwachting in 1998 zijn afgerond.
In mei 1987 hebben GS hun besluit over de saneringsmaatregelen in de ruim
honderd hectare grote polder aan de minister van VROM (milieubeheer) meegedeeld.
De gekozen variant houdt onder meer in dat het zwaar vervuilde terrein met een
damwand van circa zes kilometer lengte wordt afgeschermd. Het grondwaterpeil
gaat omlaag en het vrijkomende overtollige water wordt gezuiverd. Verder worden
de bijna 1.200 opgegraven vaten chemisch afval afgevoerd, terwijl de voormalige
stort een deklaag krijgt. Dit alles gaat nu volgens de prognose 172 miljoen
kosten.
De minister van VROM heeft in beginsel met deze saneringsvariant ingestemd.
Proeven hebben inmiddels aangetoond dat de sanering nog aanmerkelijk duurder kan
worden (tot circa 246 miljoen) door de kosten van waterzuivering. Daarom stellen
GS voor de totale hoeveelheid te reinigen grondwater te beperken door
voorzieningen aan te brengen die voorkomen dat dit grondwater in het milieu
infiltreert.
De werkgroep Sanering Volgermeerpolder, waar ook het burgercomite uit Broek in
Waterland deel van uitmaakt, onderschrijft in een advies aan GS de voorgestelde
maatregelen.