Sanering Volgermeerpolder vergt vijf jaar

22-1-2003

Ruim twintig jaar nadat de vuilstortplaats in de Volgermeerpolder werd gesloten,
na de ontdekking van grote hoeveelheden chemisch bedrijfsafval, wordt de
sanering ter hand genomen. Vandaag wordt begonnen met het kappen van de bomen en
struiken op het terrein bij Broek in Waterland, dat net zo groot is als het
centrum van Amsterdam.
De kapwerkzaamheden worden begin maart afgerond -ruim voor het begin van het
broedseizoen van de vogels. Het gekapte hout wordt in de Volgermeer versnipperd
en verwerkt, waardoor de overlast door transport zoveel mogelijk wordt beperkt.
Het terrein van de Volgermeer, dat ook tijdens de sanering verboden gebied
blijft, wordt afgedekt met een isolerende laag grond van een tot anderhalve
meter. Het terrein wordt niet geisoleerd met damwanden, maar rond de polder komt
een zone van vijftig meter waarin peilbuizen worden geplaatst. Daarmee
controleert het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of het grondwater
verontreinigd is. Indien dat het geval is, wordt het water weggepompt en
gezuiverd.
De bovenafdekking, die bestaat uit een laag zand, een waterremmende laag en een
laag schone grond (de leeflaag), voorkomt dat mensen, dieren en planten in
contact komen met de verontreinigingen. Op de afdeklaag worden dijkjes aangelegd
waartussen het regenwater blijft staan. Er ontstaat een nat natuurgebied dat
volgens de ontwerpers goed past in het landschap van Waterland. De sanering is
over vijf jaar afgerond.
De Volgermeerpolder is in 1927 als vuilstortplaats van Amsterdam in gebruik
genomen. In de jaren zestig is chemisch bedrijfsafval gestort, voornamelijk
afkomstig van de fabricage van bestrijdingsmiddelen. Het gaat onder meer om
uiterst schadelijke stoffen als dioxines en chloorbenzeen. Het grondwater bevat
concentraties benzeen die duizend keer hoger zijn dan in grondwater dat sterk
verontreinigd wordt genoemd. In 1981, toen bleek dat er vaten waren doorgeroest
en lekten, werd de stortplaats gesloten. De vaten die aan de oppervlakte van de
stort lagen, zijn toen 'opgelepeld' en afgevoerd. Sindsdien zijn er veel studies
verricht om de vuilnisbelt op te ruimen of in te pakken.

Bron: Het Parool