Volgermeerpolder weer van de vogels

20-3-2018

Volgermeerpolder weer van de vogels

Het voorjaar begint weer. De Volgermeerpolder krijgt op veel plaatsen al weer kleur door het geel bloeiende klein hoefblad. Ook zijn de veldleeuwerik, grutto en kievit al weer volop te horen en te zien. De Volgermeerpolder vormt  een belangrijk gebied voor weidevogels, riet- en moerasvogels en watervogels. Denk hierbij aan verschillende soorten plevieren, kluten, tureluurs, roerdompen, rietgorsen, blauwborsten en verschillende soorten eenden.

De Volgermeerpolder is een natuurgebied, waarin extensieve recreatie zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanoen mag plaatsvinden. Bij de planvorming van het gebied is hier bewust voor gekozen om de natuur voldoende ruimte en rust te geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Met name voor broedende vogels is teveel verstoring funest. Eieren en jongen kunnen niet te lang alleen gelaten worden. Wordt een vogel meerdere keren achter elkaar verstoord dan zal deze zijn nest verlaten en gaat het legsel verloren. Omdat veel vogels maar één legsel per jaar hebben, kan verstoring ertoe leiden dat vogels in een jaar geen jongen grootbrengen. Als dit massaal gebeurt heeft dit grote impact op de vogelstand. Om vogels te behouden worden daarom zowel de vogels zelf als belangrijke natuurgebieden gebieden wettelijk beschermd.

Toch worden er helaas  weinig jongen grootgebracht. Een belangrijke verstorende factor zijn loslopende honden. Ondanks de aanlijnplicht op de Volgermeerpolder laten veel mensen hun honden loslopen. In hun enthousiasme rennen de honden kriskras door het gebied en trekken zich logischerwijs niets van paden of wegen aan. Voor de honden heel fijn om hun energie even kwijt te kunnen, maar voor veel vogels een groot drama. Een vogel kan geen onderscheid maken in een hond die wel of geen bedreiging vormt. Een vogel kiest dus altijd de meest veilige optie en dat is vluchten.

Door enkele voor vogels belangrijke gebieden af te schermen met hekken wordt getracht zowel de honden als de vogels beide ruimte te geven. De afgelopen jaren is geconstateerd dat ondanks de hekken er steeds vaker loslopende honden in deze gebieden worden aangetroffen. Daarom hebben we nu verschillende borden geplaatst om aandacht te vragen voor dit probleem.

We roepen hondeneigenaren op om hun hond niet los te laten lopen op de Volgermeerpolder. Niet voor ons, maar voor de vogels die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van de inspanningen van de mens.

Beheergroep Volgermeer

 

Meer informatie:

-        Bestemmingsplan Volgermeerpolder oktober 2010 (via: www.ruimtelijkeplannen.nl: Klik na openen van de site op <start de kaart> en vervolgens <zoek op plannaam>: Volgermeer)

-        Algemene Plaatselijke Verordening Amsterdam (http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/72510/72510_25.html)

-        Nieuwe Wet Natuurbescherming (http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01