Vogelsoorten waarnemingen 2011-2013

Een overzicht van waargenomen vogelsoorten in de Volgermeer vanaf de publieks-openstelling in april 2011 tot juli 2013. Tot nu toe zijn er 123 verschillende soorten vogels waargenomen. Wat opvalt is dat een aantal soorten nog niet op de lijst staan, terwijl dat wel in de verwachting ligt. Denk bijvoorbeeld aan Zwarte Stern, Grote Mantelmeeuw, Sprinkhaanzanger. Daarnaast staan er ook soorten op als Roerdomp, Zwarte Ibis, Steltkluut, Kwartel waar menig vogelaar wel even voor wil omfietsen.
De lijst is nu nog beperkt tot de waargenomen soorten ongeacht of dat eenmalig of vaker is geweest. In de toekomst zal uw waarnemer  de frequentie van waarnemingen gaan aangeven, of het broedvogels of alleen passanten en overvliegers betreft, en in welke maanden ze meestal worden gezien.

Dodaars

Boomvalk

Oeverloper

Braamsluiper

Fuut

Slechtvalk

Kokmeeuw

Grasmus

Aalscholver

Kwartel

Stormmeeuw

Tuinfluiter

Roerdomp

Fazant

Zwartkopmeeuw

Zwartkop

Kleine Zilverreiger

Waterral

Zilvermeeuw

Snor

Grote Zilverreiger

Waterhoen

Visdief

Rietzanger

Blauwe Reiger

Meerkoet

Holenduif

Kleine Karekiet

Purperreiger

Kraanvogel

Houtduif

Spotvogel

Ooievaar

Scholekster

Turkse Tortel

Tjiftjaf

Zwarte Ibis

Steltkluut

Halsbandparkiet

Fitis

Lepelaar

Kluut

Koekoek

Goudhaan

Knobbelzwaan

Kleine Plevier

Ransuil

Grauwe Vliegenvanger

Kolgans

Bontbekplevier

Gierzwaluw

Koolmees

Grauwe Gans

Goudplevier

Grote Bonte Specht

Pimpelmees

Nijlgans

Zilverplevier

Veldleeuwerik

Staartmees

Bergeend

Kievit

Oeverzwaluw

Baardman

Smient

Kleine Strandloper

Boerenzwaluw

Boomkruiper

Krakeend

Temmincks Strandloper

Huiszwaluw

Ekster

Wintertaling

Krombekstrandloper

Boompieper

Gaai

Wilde Eend

Bonte Strandloper

Graspieper

Kauw

Pijlstaart

Kemphaan

Waterpieper

Roek

Zomertaling

Watersnip

Gele Kwikstaart

Zwarte Kraai

Slobeend

Grutto

Witte Kwikstaart

Spreeuw

Tafeleend

Regenwulp

Heggemus

Huismus

Kuifeend

Wulp

Roodborst

Ringmus

Bruine Kiekendief

Zwarte Ruiter

Blauwborst

Vink

Havik

Tureluur

Tapuit

Kneu

Sperwer

Groenpootruiter

Zanglijster

Putter

Buizerd

Witgatje

Koperwiek

Groenling

Visarend

Bosruiter

Kramsvogel

Rietgors

Torenvalk

Rotsduif

Merel