Waarnemingen

De Volgermeer ligt in de regio Waterland, een veenweide gebied letterlijk onder de rook van Amsterdam. Het gebied ligt iets hoger dan het omringende landschap. Op het hoogste punt is er een prachtig uitzicht over heel Waterland, met weilanden en polders.

De Volgermeer is ingericht als een nat natuurgebied met sawa’s, een centrale watergang en een rietmoeras. Er is ook een droger gelegen deel met bloemrijk grasland. Doel is dat het water op de Volgermeer helder en plantenrijk is, het staat niet in verbinding met de omliggende sloten. De kwaliteit van het oppervlaktewater is erg goed, zeker in vergelijking met de Waterlandse boezem. Er zijn veel waterplanten en moerasplanten (helofyten) aanwezig. Ze worden omschreven als matig voedselrijke tot voedselrijke systemen die goed zijn gebufferd en zwavelrijk. Er zijn enkele soorten kranswieren die een indicatie zijn van een goede waterkwaliteit.

Voor de veenvorming is verlanding van de sawa’s door groei van riet en lisdodde belangrijk. Ook krabbenscheer is geschikt hiervoor. Ook is de waterstand in de sawa’s belangrijk.  De beheerder kan het waterpeil in elke sawa instellen.